Regulaminy

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WANDRUS sp. z o.o.

WARUNKI OGÓLNE:
1. Wandrus sp. z o.o., 80-431 Gdańsk, ul. Kubacza 12/1, jest organizatorem, współorganizatorem lub agentem pośredniczącym przy sprzedaży imprez.

2. Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy-zgłoszenia przez Sprzedającego (tzn. Organizatora lub Agenta upoważnionego do sprzedaży imprez w oparciu o umowę agencyjną) i osobę pełnoletnią lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, za którą podpisujący zgłoszenie bierze odpowiedzialność oraz poprzez wpłacenie zaliczki w wysokości 40% ceny imprezy i uregulowanie pozostałej należności w wyznaczonym terminie.

Integralną częścią Umowy są niniejsze warunki uczestnictwa, katalog organizatora dostępny w biurze i informacje zawarte na stronie www.zaciagnijsie.pl

3. Cena imprezy jest wyrażona w PLN lub jest równowartością kwoty podanej w EURO według kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu dokonania pełnej wpłaty albo dopłaty do pełnej kwoty.

4. Nie dokonanie wpłaty, nie dostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz niespełnienie warunków uczestnictwa, warunków podanych indywidualnie przy każdej imprezie (np. obowiązek pływania wpław na obozie żeglarskim) powoduje skreślenie z listy uczestników na warunkach rezygnacji z winy uczestnika, bez prawa zwrotu wpłaty, tym samym następuje automatyczne wygaśnięcie umowy. Biuro nie ma obowiązku zawiadomienia uczestników o rozwiązaniu umowy.

5. Uczestnik ma obowiązek posiadać na imprezie dowody wpłaty (lub ich kopie) oraz umowę-zgłoszenia i kartę uczestnika.

6. Wandrus zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy, w przypadku wzrostu kosztów niezależnych od Wandrus, np. wzrostu kosztów noclegów, wyżywienia, transportu, podatku. W przypadku imprez zagranicznych - w razie wzrostu kursu walut, lub innych opłat związanych z wyjazdem, niezależnych od Wandrus.

REALIZACJA IMPREZY:
7. Podstawowym przedmiotem działalności naszego biura jest realizacja imprez związanych z turystyką aktywną, obozami wędrownymi. Uczestnicy muszą być świadomi specyfiki imprezy, na którą się zapisują i związane z tą specyfiką utrudnienia lub niewygody (np. na rejsach żeglarskich - wyżywienie w znacznej części oparte jest o zestawy puszkowo-torebkowosłoikowe, na ciasnotę, niewygody, wilgoć, konieczność pracy na jachcie w różnych warunkach atmosferycznych, samodzielne przygotowywanie posiłków, na imprezach wędrownych - na noclegi nie zawsze w wyznaczonych miejscach itp.).

8. Każda impreza zawiera jedynie ramowy, przykładowy program. Realizacja uzależniona jest od pogody, lokalnych przepisów, kondycji uczestników i może ulegać znacznym zmianom i modyfikacjom oraz ograniczeniom w trakcie trwania imprezy. Zmiany spowodowane w/w oraz naturalnym zużyciem sprzętu nie stanowią odstąpienia od umowy i uczestnik z tego tytułu nie może rościć do organizatora pretensji (np. rejs jachtem do Szwecji przeprowadzony zostaje wzdłuż polskiego wybrzeża). W przypadku konieczności odwołania lub skrócenia imprezy z powodów niezależnych od organizatora (np. zmiana przepisów, zamknięcie szlaku wodnego, awaria śluzy lub pochylni) organizator nie jest odpowiedzialny, a tym samym uczestnik nie może żądać rekompensaty.

9. Podstawowe warunki uczestnictwa to: spełnienie szczegółowych wymagań zawartych w opisie imprezy, np. umiejętność pływania wpław – rejsy i obozy żeglarskie, itp., podpisanie i stosowanie się do regulaminu imprezy (na miejscu) oraz innych przepisów obowiązujących w miejscu imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z ich winy (za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie), uczestnik pokrywa straty w miejscu wyrządzenia szkody. Opiekunowie prawni uczestnika, który na skutek swojego zachowania celowo lub przypadkiem wyrządzi szkody lub krzywdę innym uczestnikom obozu lub osobom trzecim, przyjmują na siebie obowiązek wyrównania tych szkód poszkodowanym. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w imprezach jest zakaz oddalania się z miejsca obozu i od grupy bez zezwolenia, picia alkoholu, palenia papierosów i używania środków odurzających. Zakazane jest także przechowywanie tych środków i produktów. Uczestnicy nie przestrzegający tych ustaleń są usuwani z obozu na koszt opiekunów. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania kaucji od uczestnika na poczet ewentualnych zniszczeń (opłata pierwszego dnia obozu, zwrotna ostatniego dnia obozu) w wysokości 50 złotych.

REZYGNACJE :
10. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik bez względu na przyczynę, ponosi następujące koszty:
do 21 dni przed imprezą 40% ceny imprezy (jednak nie mniej niż 200 PLN),
do 20 lub mniej dni przed imprezą – przepada całość wpłaty.
W przypadku rezygnacji uczestnika lub braku możliwości wzięcia udziału w imprezie, z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, np. choroby, nieprzybycia na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, odmowy wydania wizy, braku odpowiednich dokumentów, choroby w trakcie imprezy wymagającej powrotu do domu lub braku umiejętności wymaganych na imprezie (np. pływania wpław) uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

11. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty (bez odsetek), jeżeli odwołanie imprezy następuje z winy organizatora lub, gdy uczestnik rezygnuje z imprezy, której cena uległa podniesieniu powyżej 10% ceny początkowej (katalogowej) z wyłączeniem sytuacji wymienionej w pkt. 6. Zwrot następuje w terminie do 21 dni od odwołania imprezy. Zmiana ceny do 10% oraz programu jak w pkt 8 nie jest uważana za odstąpienie od umowy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu: braku odpowiedniej liczby uczestników lub z przyczyn leżących po stronie kontrahentów.

BAGAŻ:
13. Waga bagażu nie może przekroczyć wagi określonej w regulaminie danego przewoźnika. Maksymalna ładowność środków transportu jest limitowana prawem transportowym i obsługa ma prawo odmówić zabrania bagażu przekraczającego dopuszczalną wagę. Organizator nie ubezpiecza bagażu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania „regulaminu dojazdów”, który znajduje się na stronie internetowej.

UBEZPIECZENIE:
14. Uczestnik zawierając umowę oświadcza, że stan jego zdrowia oraz wszystkich osób również niepełnoletnich zawartych w umowie w pełni umożliwia udział w imprezie. Uczestnicy ubezpieczeni są od NW oraz na imprezach zagranicznych dodatkowo od KL. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu kradzieży (telefony komórkowe, kamery video, aparaty fotograficzne, itp.) lub utraty czy zniszczenia bagażu (np. z powodu wywrotki kajaka). Uwaga! Każdy uczestnik może dodatkowo ubezpieczyć się na wyższą kwotę we własnym zakresie oraz dokonać ubezpieczenia rzeczy osobistych.

Uczestnik ma obowiązek zwrotu Umowy-Zgłoszenia z podaniem daty urodzenia, adresu zamieszkania i PESEL. W przypadku braku zwrotu Umowy uczestnik nie będzie objęty ubezpieczeniem od NW i KL.

REKLAMACJE:
15. Reklamacje należy przedstawić na miejscu trwania imprezy, na piśmie kierownikowi imprezy i uzyskać jego pisemną opinię, a następnie przesłać bezpośrednio do organizatora najpóźniej w terminie do 7 dni od zakończenia imprezy. Odpowiedź na reklamację organizator przekazuje w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu. Przedmiotem reklamacji nie mogą być zachowania uczestników sprzeczne z poleceniami kadry obozu, niezgodne z regulaminem imprezy i ogólnie przyjętymi normami pożycia społecznego oraz wynikłe z tych zachowań skutki. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności wymienione w pkt. 7,8,9,12,13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
16. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielonych przez agentów, akwizytorów lub inne osoby, a odbiegających od postanowień określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa, programie imprezy i szczegółowej ofercie – stanowiących integralną część umowy-zgłoszenia oraz od pozostałych informacji dotyczących imprez i ich uczestników.

17. Uczestnik wyraża zgodę w związku z art. 23 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z Nr 101, z dn 06.07.2002 poz. 926) na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Wandrus. Uczestnik wyraża zgodę na użycie przez Wandrus wykonanych na obozie zdjęć, filmów i innych materiałów z imprezy zrobionych w czasie zajęć programowych i poza nimi. Uczestnik wyraża zgodę na ich publikację w katalogu Wandrusa i innych firm współpracujących, na stronach internetowych, plakatach i innych nośnikach reklamowych Wandrusa i firm współpracujących bez wynagrodzenia i bez podpisu Autora. Uczestnik wyraża zgodę (bez osobnego powiadomienia) na skopiowanie i użycie na powyższych zasadach zdjęć, filmów i tym podobnych, także nie przekazanych bezpośrednio Wandrusowi a zamieszczonych przez Uczestnika na jego stronie internetowej, na innych stronach internetowych i portalach - np. na facebooku i innych stronach, lub na innych nośnikach.

18. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy organizator i uczestnik będą starali się rozwiązywać polubownie, a w razie niemożności polubownego rozwiązania wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby organizatora. W sprawach nie uregulowanych umową ma zastosowanie Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 (z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN DOJAZDÓW
na imprezy organizowane przez Wandrus

1. Dojazd może zostać odwołany w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub zamieniony na inny środek transportu np. pociąg, bus, samochód osobowy. Organizator zobowiązany jest zawiadomić o tym uczestnika 3 dni przed terminem wyjazdu. Dojazdowy telefon alarmowy
0 501 647139.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- organizowania na trasie przesiadek
- zmiany godzin odjazdów i przyjazdów z uwagi na zmianę rozkładu jazdy PKP, zakładanej liczby uczestników itp.

3. W przypadku grupy (min. 6 osób) istnieje możliwość zorganizowania dojazdu z miejscowości nie podanych w ofercie. Cena dojazdu i godzina ustalana jest indywidualnie.

4. W przypadku istotnych zmian połączeń lub cen przez PKP, koszt dojazdu może zostać podwyższony. Organizator zobowiązany jest powiadomić o tym uczestnika 3 dni przed wyjazdem.

5. W przypadku spóźnienia się uczestnika na zbiórkę grupa nie czeka na uczestnika i nie może to być podstawą do roszczeń.

6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej uprawniającej go do zniżki. W przypadku jej braku dopłaca konduktorowi różnicę w cenie biletu, opłatę za wypisanie biletu, ewentualną karę.

7. Ceny za transport na imprezy Wandrusa obowiązują osoby uprawnione do zniżki szkolnej, studenckiej. W przypadku jej braku osoby dopłacają różnicę w opłacie za bilet przy wpłacie za imprezę.

8. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu przewozu określonego przez danego przewoźnika.

9. Organizator nie ubezpiecza bagażu i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w środku lokomocji lub zagubione podczas podróży lub trwania imprezy.

10. Bagaż nie może przekroczyć wagi określonej w regulaminie dojazdów danego przewoźnika. Jeśli bagaż przekracza daną wagę, uczestnik sam pokrywa opłatę za bagaż dodatkowy oraz ewentualną karę. W przypadku braku miejsca na bagaż dodatkowy kierowca, konduktor itp. mogą odmówić jego przyjęcia.

11. W przypadku nie wykorzystania dojazdu, organizator nie zwraca za usługę, jeżeli taki fakt nie został zgłoszony pisemnie do biura na tydzień przed terminem wyjazdu.

12. Wandrus nie odpowiada za warunki przewozu zapewnione przez innych organizatorów, których imprezy zawarte są w ofercie Wandrusa.

13. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń kierowcy i pilotów. Nie uczestniczą oni w naszych imprezach jako kadra i dlatego nie będą umieli odpowiedzieć na pytania dotyczące imprez.

14. W przypadku dojazdu autokarem lub busem, środek transportu będzie oznakowany napisem Wandrus lub innego biura podróży. Trasa autokaru, busa może zostać częściowo zmieniona a czas przejazdu wydłużony lub skrócony.

15. W przypadku dojazdu pociągiem zbiórka uczestników organizowana jest tylko na stacji początkowej, na pozostałych trzeba samodzielnie wsiąść/wysiąść z/do pociągu. Pilot wyjdzie na peron stacji z tablicą z napisem Wandrus. W przypadku gdyby nie było to możliwe np. tłok, krótki czas postoju na stacji, uczestnik sam wsiada do pociągu i od konduktora dowiaduje się w którym wagonie są przedziały zarezerwowane dla Wandrusa.

16. W biurze Wandrusa na 2 dni przed terminem wyjazdu można uzyskać informacje o nazwiskach i numerach telefonów do pilotów.

17. Uczestnik zobowiązany jest do określenia miejsca wsiadania/wysiadania przy zawieraniu umowy i uiszczenia związanej z tym opłaty.